Polityka prywatności

§ 1 Definicje

 1. Administrator – BWG Sp. z o.o., ul. Policka 34A/2, 71-837 Szczecin, NIP: 8513264062, dalej jako „BWG” lub „BUILDWISE GROUP”.
 2.  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem bwg.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
Polityka prywatności
Przetwarzanie danych osobowych

§ 2 W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?

Jako Administrator, BUILDWISE GROUP zbiera dane Użytkowników i ich informacje o aktywności w Serwisie w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane? Dane Użytkowników przetwarzane są w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną1
 • analitycznych i statystycznych2
 • umożliwienia ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi3
 • w przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną4
 • realizacji działań marketingowych

1 Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2 Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3 Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4 Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 3 Państwa dane osobowe w naszych mediach społecznościowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube).

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu:

 • informowania Użytkowników o aktywności Administratora
 • promowania usług i aktywności Administratora
 • komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

§ 4 Państwa prawa w związku z przetwarzanymi danymi

Wszystkim Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres z § 1 ust. 1
 • drogą mailową: biuro@bwg.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.)
 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.)
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.)

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Bezpieczeństwo Państwa danych

§ 5 Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest wyłącznie Administrator.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 6 Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Kontakt z Administratorem

§ 7 Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą mailową: biuro@bwg.pl lub korespondencyjną: BWG Sp. z o.o., ul. Policka 34A/2, 71-837 Szczecin.

Firmy, z którymi współpracowaliśmy